Γενικές πληροφορίες

Η διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Αλβανίας και ειδικότερα οι περιοχές της Κόνιτσας και της Πρεμετής μοιράζονται κοινά φυσικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερου κάλους και αξίας που δημιουργούν ιδανικό πεδίο για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η αξιοποίηση αυτών των φυσικών πόρων μπορεί να αποτελέσει έναν από τους κύριους μοχλούς για την βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή και να συμβάλλει καθοριστικά τόσο στη συνεργασία των δύο χωρών όσο και στη διατήρηση της φυσικής κληρονομίας. Αυτή ακριβώς είναι και επιδίωξη του έργου «Developing and promoting extreme tourism in Greece Albania cross-border area” με ακρωνύμιο EX.TOUR που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”.

Στόχοι

Σκοπός του Έργου είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της διασυνοριακής περιοχής της Κόνιτσας και της Πρεμετής μέσα από τη ανάπτυξη του τουρισμού περιπέτειας/ τουρισμού των extreme sports. Ο τουρισμός περιπέτειας είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τουριστικούς κλάδους στην περιοχή και ιδιαίτερα στην ελληνική πλευρά παρέμβασης. Παρόλα αυτά, η ανάπτυξή του δεν έχει γίνει με τρόπο συστηματικό και παρουσιάζει ένα σημαντικό μειονέκτημα σε σχέση με το διεθνή ανταγωνισμό, που αφορά στην έλλειψη πιστοποιημένων επαγγελματιών στον κλάδο των extreme sports (οδηγοί βουνού, εκπαιδευτές κτλ). Για τον λόγο αυτό, ένα από τα βασικά παραδοτέα του Έργου αφορά στην σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης και οδικού χάρτη για τη δημιουργία Σχολής Extreme Sports (Extreme Sports School), από την οποία θα αποφοιτούν πιστοποιημένοι επαγγελματίες στο χώρο του τουρισμού περιπέτειας. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα πραγματοποιηθεί και η αποκατάσταση της Αναγνωστοπουλείου Σχολής στην Κόνιτσα, που θα αποτελέσει και την έδρα της Σχολής Extreme Sports.

Παραδοτέα

Το Έργο Περιλαμβάνει τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας:

WP1: Διαχείριση και συντονισμός δράσεων του έργου

WP2: Επικοινωνία & Διάχυση

WP3: Κατασκευή υποδομών extreme sports

WP4: Προώθηση του Τουρισμού Περιπέτειας

WP5: Δράσεις εκτός της επιλέξιμη περιοχής: Συμμετοχή σε δύο διεθνείς εκθέσεις στον τομέα του τουρισμού περιπέτειας

Τα κύρια παραδοτέα του έργου είναι:

  1. Η σύνταξη μελέτης για την ανάπτυξη πιστοποιημένων προγραμμάτων κατάρτισης για τους επαγγελματίες των extreme sports. Η μελέτη θα παράσχει ένα αναλυτικό σχέδιο για την ίδρυση της Σχολής Extreme Sports.
  2. Η αποκατάσταση της “Αναγνωστοπουλείου Σχολής”: Ο πρώτος όροφος του ιστορικού κτιρίου θα ανακαινιστεί για να φιλοξενήσει τη Σχολή Εκπαιδευτών Extreme Sports.
  3. Η κατασκευή αναρριχητικών πεδίων στην Κόνιτσα και στην Πρεμετή.
  4. Η σύνταξη ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση του τουρισμού περιπέτειας στη διασυνοριακή περιοχή.
  5. Η οργάνωση θερινής κατασκήνωσης (summer camp).Η κατασκήνωση θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο προώθησης τόσο του έργου, όσο και του τουρισμού περιπέτειας. Θα φιλοξενήσει επαγγελματίες του αθλητισμού περιπέτειας, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις επίδειξης και σε διαγωνισμό αναρρίχησης. Φοιτητές, μαθητές και άτομα με ειδικές ανάγκες από τα τοπικά ιδρύματα της διασυνοριακής περιοχής θα κληθούν να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις για να εξοικειωθούν με τον αθλητισμό περιπέτειας.
  6. Η συμμετοχή σε θεματικές τουριστικές εκθέσεις για την προώθηση της διασυνοριακής περιοχής ως ενιαίου τουριστικού προορισμού.
  7. Η παραγωγή υλικού επικοινωνίας και διάχυσης και η δημιουργία βίντεο για την προώθηση του τουρισμού περιπέτειας